Obchodní podmínky

Prodávající:

Martin Šaier
zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu Břeclav
se sídlem Hlavní 130, Břeclav

IČ: 09101080

Email: saier@nutrim.cz

Telefon: 773281334

www.nutrim.cz

(dále jen „prodávající“)

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.nutrim.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené dle odst. III. obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o ceně a zboží

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Zaplatit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu emailem, a to na adresu uvedenou kupujícím.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a. Bezhotovostně platební kartou

b. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2592212013/0800

2. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

3. Služba bude kupujícímu doručena na jeho emailovou adresu prodávajícím nejpozději do 7 pracovních dnů od okamžiku doručení potvrzení objednávky.

4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od zaplacení.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující souhlasí, aby bylo s poskytnutím služby započato okamžitě, a tedy plnění poskytnuto ze strany prodávajícího obratem po uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním kupní smlouvy ze strany prodávajícího v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku. Započatým plněním se rozumí zpřístupnění zakoupené služby.

2. Kupující může odstoupit od smlouvy telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku a prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyplývající z těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti prodávajícího a ochranu jeho oprávněných zájmů (schopnost doložit udělení souhlasu s prováděným zpracováním).

VII. Doručování

1. Kupujícímu bude doručováno na emailovou adresu kupujícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Břeclavi dne 29. 10. 2020